Kontakt

Członkini :

Social Media :

Badania własne Dr Alicji Walosik :

  • Uwarunkowania efektywności kształcenia ekologicznego w społeczeństwie wiedzy.
  • Cele kształcenia ekologicznego, wymagania programowe a osiągnięcia szkolne i kompetencje uczniów.
  • Standardy edukacyjne, a dobór i struktura treści kształcenia, ich wpływ na przebieg procesu
    dydaktyczno-wychowawczego.
  • Dobór i transformacja ekologicznych treści kształcenia w świetle standardów edukacyjnych.
  • Edukacja dla zrównoważonego rozwoju.
  • Ewaluacja i ocena efektów kształcenia przyrodniczego. Pomiar dydaktyczny. Diagnoza edukacyjna.
  • Kompetencje zawodowe nauczycieli w kontekście reformy systemu edukacji.
  • Kształtowanie umiejętności biologicznych uczniów i studentów.


Badania Dr A. Walosik koncentrują się wokół problemów związanych z edukacją ekologiczną i środowiskową na wszystkich szczeblach kształcenia przyrodniczego i biologicznego. Przedmiotem zainteresowań jest również świadomość środowiskowa młodzieży i jej aktywność na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz edukacja przyrodnicza i biologiczna w kontekście potrzeb społeczeństwa wiedzy, a także rola i zadania edukacji w procesie integracji europejskiej.
Wiele również prac Dr A. Walosik koncentruje się wokół problemów dydaktyki szkoły wyższej, kształcenia nauczycieli, podnoszenia ich kompetencji zawodowych w kontekście nowych zadań edukacyjnych. Od 2010 roku uczestniczy w pracach nad konstrukcją planów i programów kształcenia studentów kierunków przyrodniczych w świetle wymagań wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.


Udział w badaniach statutowych :

Od roku 1990 „Tendencje innowacyjno - programowe”
Od roku 1999 „Badania nad funkcjonalnością podstaw programowych obejmujące zagadnienia biologiczne i środowiskowe w nowym systemie edukacji”
2005 - 2007 „Ewaluacja celów, zadań oraz wymagań programowych stawianych studentom na zajęciach z dydaktyki biologii”.
Modyfikacje w zakresie kształcenia studentów w związku ze standardami edukacyjnymi.
2008 – 2010 „Dydaktyka biologii wobec zmian w europejskim systemie szkolnictwa wyższego (Deklaracja Bolońska)”.
Badania nad europejskim wymiarem szkolnictwa wyższego w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.