Kontakt

Członkini :

Social Media :

Dr Alicja Walosik w latach 1996 – 2013 brała czynny udział w ponad 50 krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach naukowych z dydaktyki biologii, edukacji ekologicznej i środowiskowej, prezentując komunikaty zawierające informacje o przebiegu i wynikach swoich badań, była czynnie zaangażowana w pracach związanych z reformą oświaty (1999 - 2008), uczestniczyła w konsultacjach i warsztatach organizowanych dla nauczycieli przyrody i biologii dotyczących awansu zawodowego i problemów związanych z wdrożeniem założeń reformy systemu szkolnego na różnych poziomach kształcenia. Wyniki badań referowała również w wielu publikacjach, wydanych w kraju i zagranicą.

Autorka publikacji naukowych poświęconych problemom dydaktyki przyrody, biologii i ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i środowiskowej, problemom dydaktyki szkoły wyższej, kształceniu nauczycieli w aspekcie nowych zadań edukacyjnych. Współautorka programów nauczania, podręczników przyrody w szkole podstawowej i biologii w zreformowanym liceum, zeszytów ćwiczeń, poradników metodycznych dla nauczycieli, oraz środków dydaktycznych do przyrody. Jest również współautorką i współredaktorką podręcznika akademickiego Dydaktyka biologii i ochrony środowiska (2006) oraz Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności (2011).

Od roku 2001 dr Walosik jest rzeczoznawcą przedmiotowym powołanym przez Ministra Edukacji Narodowej, kwalifikującym programy, podręczniki i środki dydaktyczne do użytku szkolnego.

W latach 2008 – 2012 pełniła w Instytucie Biologii, funkcję Kierownika praktyk pedagogicznych.

W latach 2010 – 2013 współudział w opracowaniu planu i programów studiów na kierunkach:

  • Biologia (studia I stopnia – licencjackie, II stopnia – studia uzupełniające magisterskie)
  • Chemia (studia I stopnia)
  • Ochrona środowiska (studia I stopnia)
zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Opracowanie wykazu kierunkowych i specjalnościowych efektów kształcenia oraz sylabusów przedmiotów zgodnie z wymaganiami ECTS W roku 2013 - opracowanie programu studiów na kierunku Bioinformatyka z opisem efektów kształcenia oraz sylabusów przedmiotów zgodnie z wymaganiami ECTS.