Kontakt

Członkini :

Social Media :

Konsultacje dla nauczycieli w/s awansu zawodowego i problemów związanych z wdrożeniem założeń reformy systemu szkolnego na różnych poziomach kształcenia.

Ogólnopolskie spotkanie biologów w Krakowie 14-15.05.2002, prowadzenie warsztatów nt. „Metodyczne aspekty realizacji zagadnień programowych w obrębie działu: Jak zachować zdrowie”, org. Wyd. Edukacyjne w Krakowie

Prowadzenie wykładów dla nauczycieli liceów w Krakowie nt. „Dobór treści nauczania w zreformowanym LO w dobie integracji europejskiej”, org. WOM, Wyd. Edukacyjne w Krakowie
2002

Spotkanie z nauczycielami przyrody woj. Małopolskiego – prowadzenie wykładów i warsztatów nt. ”Współczesne tendencje w nauczaniu przyrody w szkole podstawowej (metodyczna realizacja wybranych zagadnień programowych), org. WOM w Katowicach i Wyd. Kubajak 2002r.
Katowice, Gliwice, Zabrze

Prowadzenie wykładów i zajęć warsztatowych na terenie całej Polski nt. „Sposoby realizacji założeń reformy edukacji – integracja międzyprzedmiotowa” - ścieżki edukacyjne, nowoczesne metody nauczania i środki dydaktyczne, 1999 –2003, org. Wyd. Edukacyjne i WOM ( m.in. Legnica, Ostrołęka, Przemyśl, Jarosław, Rzeszów, Mielec, Sandomierz)

Prowadzenie zajęć na studium podyplomowym organizowanym prze WOM z zakresu przyrody i wychowania zdrowotnego i prorodzinnego,
1999 – 2004, Nowy Sącz

Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli w ramach VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „ Informatyczne przygotowanie nauczycieli w okresie zmian i transformacji”
24-25.10.2002 Akademia Pedagogiczna, Kraków

Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli w ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „ Informatyczne przygotowanie nauczycieli”.
23-24.10.2003, Akademia Pedagogiczna, Kraków

Współpraca z WOM i doradcami metodycznymi z przyrody i biologii działającymi przy Urzędzie Miasta Krakowa, udział w konferencjach organizowanych przez Urząd – wykłady dla nauczycieli w czasie konferencji metodycznych organizowanych przez doradcę metodycznego WOM w latach 2002 - 2003

Współpraca z nauczycielami szkół ćwiczeń i opiekunami praktyk pedagogicznych – Kierownik Praktyk Pedagogicznych na kierunku Biologia
2008 - 2012

Udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach biologicznych i ekologicznych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
2001 – 2003

Udział w pracach Komisji ds. Edukacji Przyrodniczej działającej przy Polskich Towarzystwach Biochemicznym, Chemicznym, Fizycznym, Geograficznym i Przyrodników im. Kopernika.
1999 – 2001

Prowadzenie zajęć warsztatowych dla nauczycieli szkół podstawowych nt. „Realizacja wybranych zagadnień programowych w zakresie edukacji porozdrowotnej i prorodzinnej”, org. Wyd. Kubajak, Krzeszowice
2003, 2004, Wrocław, Katowice, Gliwice)

Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli przyrody i biologii „ Wykorzystanie programów edukacyjnych i Internetu w nauczaniu przyrody i biologii”.
maj 2004, Kraków - Akademia Górniczo Hutnicza

Konferencje naukowe dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na temat: „Wpływ tendencji w edukacji przyrodniczej i ekologicznej na ujęcie treści kształcenia”
maj 2005, Kraków, Wałbrzych

IV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych: Rola doświadczeń i modelowania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Wygłoszenie wykładu dla nauczycieli: „Muzeum interaktywne – propozycje modeli”
listopad 2006

Konferencja naukowe dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów: wykład dla nauczycieli „Wpływ standardów wymagań na formy i metody nauczania treści przyrodniczych i ekologicznych”
Katowice 2006

Udział w VII Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Uczeń – badaczem, czyli jak wspólnie z uczniem odkrywać tajemnice przyrody” wygłoszenie wykładu: „Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kształtowania postawy badawczej uczniów w świetle założeń nowej podstawy programowej.
listopad 2009

Udział w X Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Od pytania do działania, czyli jak wspólnie z uczniem odkrywać świat przyrody”.
grudzień 2012